Obchodní podmínky, GDPR

Všeobecné obchodní podmínky
Internetového obchodu http://www.krmnysvab.cz

 1. Základní ustanovení
  Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „​obchodní podmínky​”) obchodní společnosti ​Jaroslav Velčovský, se sídlem ​Provaznická 30, 700 30, Ostrava, identifikační číslo:​ 05006791, DIČ: ​, (dále jen„​prodávající​“) jsou vydané dle § 1751 odst. 1.zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „​občanský zákoník​“).
  1.2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu na adrese http://www.krmnysvab.cz​ ​(dále „​jen internetový obchod​”).
  1.3. Obchodní podmínky a kupní smlouva jsou primárně vyhotoveny v českém jazyce, pokud si smluvní strany nedohodnou jazyk jiný. Smluvní vztah se řídí českým právním řádem v jeho účinném znění.
  1.4 Tyto obchodní podmínky vymezují vztah a práva a povinnosti z něj plynoucí pouze mezi prodávajícím a kupujícím – fyzickou osobou nepodnikatelem, který uzavírá smlouvu výlučně mimo rámec své podnikatelské činnosti či samostatného výkonu povolání.
  1.5 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat na základě § 1752 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Změna obchodních podmínek bude kupujícímu oznámena prostřednictvím internetových stránek prodávajícího, konkrétně na http://www.krmnysvab.cz​ v Obchodních podmínkách​ s vyznačením data nabytí účinností nových podmínek a možností náhledu znění předchozích.
  Druhá strana má právo změny, v případě smlouvy uzavřené na dlouhodobé k opětovnému plnění, odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve lhůtě jednoho měsíce od doby nabytí účinnosti podmínek nových.
 2. Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy
  2.1​ ​Prezentace zboží, uvedeného v internetovém obchodě ​http://www.krmnysvab.cz​,​ není nabídkou k uzavření smlouvy, je pouze informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží (krmný hmyz).
  2.2 Ceny zboží jsou uvedeny​ včetně daně z přidané hodnoty, jeli prodávající plátcem takové daně (DPH) bez poštovného a balného. Cena uvedená u zboží je cenou za zboží konečnou. Cena zboží je platná po dobu, kdy je zobrazována v internetovém obchodě http://www.krmnysvab.cz.
  2.3 Internetový obchod ​http://www.krmnysvab.cz​ ​také obsahuje na specifickém místě informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží v rámci jeho doručování na území České republiky.
  2.4 Náklady spojené s balením a dodáním zboží na území České republiky, jsou vždy uvedeny před odesláním objednávky prostřednictvím stránek tohoto internetového obchodu. Náklady jsou kalkulovány dle veřejných i soukromých ceníků přepravních firem v závislosti na váze, způsobu platby a způsobu dodání zvoleného v objednávkovém formuláři.
  2.5 Před odesláním objednávky prodávajícímu, je kupujícímu umožněno objednávku měnit a upravovat údaje, které do objednávky vložil a kontrolovat správnost vložených údajů.
  2.6 Náklady kupujícího vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na telefonní hovory, náklady na internetové připojení, apod.) na straně kupujícího, hradí kupující sám.
  2.7 Kupující provádí objednání zboží těmito způsoby:
  • a) kupující „vloží” objednávané zboží do nákupního košíku internetového obchodu​, ​stiskem tlačítka „“Přidat do košíku“​”, prostřednictvím svého uživatelského účtu, pokud provedl v předchozím kroku registraci v internetovém obchodě http://www.krmnysvab.cz
  • b) kupující „vloží” objednávané zboží do nákupního košíku internetového obchodu​, ​stiskem tlačítka ​„​“Přidat do košíku“”,​ ​bez nutnosti zákaznického účtu a registrace.
  2.8 Objednávku odešle kupující prodávajícímu, kliknutím na tlačítko ​„​“Odeslat objednávku“​”. Veškeré údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Kupující tak potvrzuje, že vyplnil všechny povinné údaje správně, dle svého vědomí a svědomí při vytváření objednávky a kliknutím na tlačítko „​“Odeslat objednávku“​” souhlasí s těmito obchodními podmínkami. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávající políčko.
  2.9 Veškeré objednávky odeslané kupujícím prodávajícímu jsou považovány prodávajícím za závazné.
  2.10 Neprodleně po odeslání objednávky prodávajícímu, vystaví prodávající potvrzení o doručení objednávky kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty na kontakt uvedený kupujícím v objednávce, nebo v uživatelském účtu internetového obchodu ​http://www.krmnysvab.cz​, ​kde provedl kupující registraci. Toto potvrzení není považováno za uzavření kupní smlouvy.
  2.11 Prodávajícímu vzniká při doručení objednávky od kupujícího právo na kontakt kupujícího za účelem doplnění chybějících údajů, případnou změnu a úpravu údajů v objednávce.
  2.12 Pokud to charakter objednávky vyžaduje, je prodávající oprávněn kontaktovat kupujícího a požadovat jeho součinnost k uzavření kupní smlouvy.
  2.13 Uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím vzniká až potvrzením objednávky prodávajícím. Potvrzení objednávky vystaví prodávající kupujícímu a zašle jej na e-mailovou adresu sdělenou mu kupujícím v objednávce.
  2.14 V případě technické poruchy na straně prodávajícího, zjevně nesprávného zobrazení cen produktů či kombinací slev způsobující minimální cenu objednávky internetového obchodu, není prodávající povinen zboží či službu za uvedenou cenu kupujícímu dodat. A to ani v případě potvrzení objednávky nebo její zaplacení bezhotovostní platbou (platební kartou, bankovním převodem, nebo jinou platební metodou).
  2.15 Tyto obchodní podmínky se vztahují pouze na nákup zboží přes webový internetový obchod http://www.krmnysvab.cz
 3. Cena
  3.1 Cenu za zboží a případné náklady spojené s dopravou, úpravou produktu (pokud ji prodávající poskytuje přímo v internetovém obchodě), může kupující uhradit těmito způsoby:
  • v hotovosti nebo platební kartou na dobírku, v místě vyzvednutí zásilky (zaslanou na adresu kupujícího)
  • v hotovosti u prodávajícího, na adrese:​ U Barevny 459, Klimkovice, 742 83 (nejedná se o provozovnu, pouze výdejní místo)
  • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému:​ PayPal
  • bezhotovostně platební kartou
  • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 123-1398350207/0100​, vedený u společnosti Komerční banka a.s..
  3.2 Kupující je povinen prodávajícímu uhradit kupní cenu zboží, ale také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  3.3 V případě platby na dobírku nebo v hotovosti, je cena zboží splatná při převzetí nebo ke dni dodání zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 2 dnů od uzavření kupní smlouvy.
  3.4 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu společně s uvedeným variabilním symbolem popř. číslem objednávky, na bankovní účet prodávajícího. Závazek kupujícího je splněn připsáním náležité částky kupní ceny, na účet prodávajícího.
  3.5 Dle ustanovení §1820 odst. 1 písm. q) občanského zákoníku, prodávající nepožaduje po kupujícím zálohu, nebo jinou obdobnou platbu, pokud to nevyžaduje povaha produktu a nedomluví-li se prodávající s kupujícím jinak. Úhradu kupní ceny zboží před jeho odesláním, nelze považovat jako zálohu.
  3.6 Případná cenová zvýhodnění a slevy z kupní ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, nerozhodne-li se prodávající jinak. O možné kombinace slev, zvýhodnění apod. a o konečné ceně zboží je kupující informován vždy před odesláním objednávky.
  3.7. Doklad/faktura je prodávajícím vyhotoven až po uhrazení kupní ceny zboží kupujícím nebo při potvrzení a odeslání objednávky a je prodávajícím doručen kupujícímu na e-mailovou adresu sdělenou mu kupujícím v objednávce a/nebo fyzicky předán při osobním vyzvednutí zboží v místě prodávajícího a/nebo zaslán kupujícímu současně se zbožím.
  3.8. Prodávající může využívat systému přizpůsobení ceny osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování dle předem definovaného algoritmu. Pokud je cena přizpůsobena kupujícímu, bude prodávající o této skutečnosti neprodleně kupujícího informovat.
  3.9. V případě že je předmětem závazku mezi prodávajícím a kupujícím poskytnutí digitálního obsahu, služby digitálního obsahu a věci s digitálními vlastnostmi, který není dodán na hmotném nosiči, spotřebitel výslovně souhlasí se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a že bere na vědomí, že udělením souhlasu zaniká jeho právo odstoupit od
  smlouvy podle § 1837 písm. l).
 4. Dodání zboží
  4.1 Náklady na dodání zboží jsou dle uvedeného způsobu a typu doručení vždy uvedeny v objednávce a následném potvrzení vydaném prodávajícím.
  4.2 Kupující je povinen převzít zboží na místě uvedeném v objednávce, neučiní-li tak, vystavuje se nebezpečí nedoručení zboží a jeho vrácení zpět prodávajícímu. V případě následně vyžádaného opakovaného doručení prodávajícím bere kupující na vědomí opakované náklady na dopravu ve výši její původní ceny.
  4.3 Kupující je povinen při přebírání zboží od přepravce důkladně zkontrolovat zásilku zda-li není poškozen obal (díra v balíku, odlepená balící páska). Pokud kupující nesouhlasí s převzetím zboží, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit přepravci. V případě zjištění závad na obalu, není kupující povinen zásilku od přepravce převzít.
  4.4 Zaplacením zboží a převzetím zboží od dopravce, nabývá kupující vlastnické právo a veškeré povinnosti s tím spojené.
  Převzetím zboží kupujícím přechází na kupujícího nebezpečí vzniku škody na zboží.
  4.5 Zboží je kupujícímu dodáno:
  • Prostřednictvím společnosti:​ Česká pošta​
  • Na adresu uvedenou kupujícím v objednávce
  • Osobním odběrem v místě prodávajícího na adrese: U Barevny 459, Klimkovice, 742 83 (nejedná se o provozovnu, pouze výdejní místo)

  4.6 ​Osobní odběr není zpoplatněn.
  4.7 Zboží je přepravci předáno obvykle do ​3 ​pracovních dnů.
  4.8 Kupující, který při objednání zboží zvolil formu doručení vyzvednutím na výdejním místě, je povinen zboží vyzvednout do​ 3​ dnů.
  Prodávající bude o možnosti vyzvednout zboží osobně informovat kupujícího zasláním zprávy na e-mailovou adresu nebo telefonickým hovorem popř. SMS.
  4.9 Prodávající prohlašuje že jím prodávaný digitální obsah, služby digitálního obsahu a věci s digitálními vlastnostmi, zajišťují funkčnost s technickým a programovým vybavením, které se obvykle s digitálním obsahem, službou digitálního obsahu a věcí s digitálními vlastnostmi téhož druhu používá, aniž je zapotřebí je převést (kompatibilita), nebo s jiným technickým a programovým vybavením, než které se obvykle s digitálním obsahem, službou digitálního obsahu a věcí s digitálními vlastnostmi téhož druhu používá (interoperabilita), které jsou prodávajícímu známy nebo u nichž lze rozumně očekávat, že by mu mohly být známy.
 5. Zákaznický účet
  5.1 Kupující, který provede registraci v internetovém obchodě ​http://www.krmnysvab.cz​, může získat přístup do uživatelského účtu, ze kterého může vytvářet objednávky zboží. V případě že funkcionalita obchodu umožňuje objednávání zboží bez registrace, může kupující objednávat zboží také bez registrace.
  5.2 Při registraci do uživatelského účtu a při objednávání zboží, je kupující povinen uvádět správné a pravdivé údaje. V případě změny údajů, je kupující povinen tyto údaje aktualizovat v uživatelském účtu, případně tuto změnu neprodleně nahlásit prodávajícímu. Údaje vyplněné kupujícím jsou považovány za jediné a správné.
  5.3 Přístup k uživatelskému účtu je chráněn uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost a tyto údaje nesmí kupující poskytnout třetí osobě, učiní-li tak, pak pouze na vlastní odpovědnost. Provozovatel webu http://www.krmnysvab.cz​ uchovává přístupové údaje k účtu Kupujícího v šifrované formě.
  5.4 Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.
  5.5 Prodávající si vyhrazuje právo zrušit kupujícímu uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy jej kupující aktivně nevyužívá prokazatelně delší dobu než 12 měsíců. Popřípadě pokud kupující poruší povinnosti kupní smlouvy a těchto všeobecných obchodních podmínek či jiné obchodní dohody s provozovatelem webu http://www.krmnysvab.cz.
  5.6 Provozovatel webu ​http://www.krmnysvab.cz​ není povinen zajistit nepřetržitý provoz uživatelských účtů, to zejména pro plánované odstávky, aktualizace či poruchy.
 6. Odstoupení od kupní smlouvy
  6.1 Podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nemůže kupující odstoupit od kupní smlouvy v těchto případech:
  • o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy,
  • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
  • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,
  • o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil,
  6.2 Pokud neplatí případy uvedené v odstavci 6.1, těchto všeobecných podmínek pro odstoupení od kupní smlouvy, je kupující oprávněn podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
  6.3 Pokud je objednávka rozdělena, popřípadě obsahuje několik částí (nebo zboží), které jsou dodávány v časovém rozestupu, lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy začíná běžet od dodání poslední části (zboží).
  6.4 Odstoupení od kupní smlouvy, musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě (nejpozději 14 dní od převzetí poslední části, nebo zboží objednávky).
  6.5 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, vrátí prodávající přijaté peněžní prostředky kupujícímu do ​14 dnů ​od přijetí zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než bude zboží doručeno zpět prodávajícímu, nebo jinak dle dohody s kupujícím.
  6.6 Je-li v nabídce prodávajícího několik možností doručení zboží, je při odstoupení od smlouvy a vrácení zboží kupujícím zpět prodávajícímu vždy kupujícímu vracena částka poštovného dle nejlevnějšího způsobu doručení dle dané varianty. Tato částka je pak vrácena prodávajícím kupujícímu, oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  6.8 Peněžní prostředky budou vráceny kupujícím stejným způsobem, jakým je prodávající přijal, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.
  6.9 Je-li součástí objednávky dárek od prodávajícího, odstoupením od kupní smlouvy není kupující povinen tento dárek prodávajícímu vrátit.
  6.10 Odstoupení od kupní smlouvy je nutné zaslat prodávajícímu na ​doručovací​ adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách a nebo na e-mailovou adresu: krmnysvab@email.cz​, popřípadě jiným komunikačním kanálem využívaným prodávajícím. ​Prodávající bezodkladně potvrdí přijetí odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu.
  6.11 Pro odstoupení od kupní smlouvy, je možné využít formuláře, který zašle prodávající kupujícímu, dle dohody.
  6.12 Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy až do okamžiku převzetí zboží kupujícím. Může tak učinit v několika případech, jako je například vyprodání zásob a jiných případů vzniklých třetí stranou.
  6.13 V případě odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím, prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy, telefonu nebo jiného komunikačního kanálu. Veškeré přijaté peněžní prostředky včetně nákladů za dopravu od kupujícího, budou vráceny prodávajícím zpět a to stejným způsobem, popřípadě jiným způsobem určeným kupujícím.
  6.17 Kupující nemusí uvádět konkrétní důvod odstoupení od kupní smlouvy.
 7. Práva z vadného plnění
  7.1 Práva z vadného plnění se řídí podle ustanovení § 1914 až 1925, § 2099 až § 2117, dále pak § 2161 až § 2174b zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále dle zákona č. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  7.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že krmivo (šváb) při převzetí nemá vady a to, že švábi byli nabaleni v živém a zdravém stavu. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
  • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly,
  • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  7.5 Neoznámil-li kupující vadu (nadměrná úmrtnost) bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná.
  7.7 Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, pokud švábi:
  • vykazují nadměrnou úmrtnost, (nutno konzultovat s prodávajícím telefonicky, e-mailem)
  7.8 Kupující písemně informuje prodávajícího, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady prodávajícímu.
  7.10 Právo z vadného plnění kupující nemůže uplatnit, pokud při převzetí o vadě věděl, nebo ji sám způsobil.
  7.11 Prodávající je povinen přijmout reklamaci v místě podnikání, pokud to povaha a druh
  zboží umožňuje.
  7.12 Prodávající telefonicky vyrozumí kupujícího o výsledku reklamace popř. písemně e-mailem;
 8. Mimosoudní řešení sporu
  8.1 Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
  8.2 Kupující má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět je Česká obchodní inspekce (zkráceně ČOI) na adrese Štěpánská 567/15, 120 00, Praha 2 – Nové Město. Jak postupovat v případě mimosoudního
  řešení spotřebitelských sporů, včetně možnosti návrhu, naleznete na internetové stránce ​https://www.coi.cz/​ a https://www.coi.cz/informace-o-adr/​.
  8.3 Pomoc v případě přeshraničního mimosoudního řešení spotřebitelských sporů zajišťuje Evropské spotřebitelské centrum Česká republika (zkráceně ESC ČR). Kontaktní adresa ESC ČR je Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 – Nové Město. Rady a informace o jednotlivých trzích, včetně platformy pro řešení mimosoudních spotřebitelských sporů, naleznete na internetových stránkách https://evropskyspotrebitel.cz/​a​https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/​.
 9. Závěrečná ustanovení
  9.1 Ujednání plynoucí z těchto obchodních podmínek a dle nich uzavřené kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím, v případě vstupu zahraničního subjektu, jsou podřízeny zákonům České republiky. Tímto však nejsou dotčena práva kupujícího dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
  9.2 V případě zásahu vyšší moci nebo jakémkoliv jiném výpadku internetového obchodu, není prodávající odpovědný za nemožnost realizace objednávky.
  9.3 V kupní smlouvě je možné sjednat odchylná ujednání, která pak mají přednost před ustanovením těchto obchodních podmínek.
  9.4 Prodávající si vyhrazuje právo na změnu či doplnění těchto obchodních podmínek. Tímto ustanovením však není dotčeno právo a povinnosti, dle předchozí verze všeobecných podmínek.
  Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 11.02.2023.
 10. Reklamační řád
  10.1 Tento reklamační řád je nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek internetového obchodu ​ http://www.krmnysvab.cz​, a definuje základní podmínky a způsob reklamace vad (úmrtnost švábů) zboží kupujícím.
  Tento reklamační řád vychází z ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Tento reklamační řád vymezuje vztah mezi prodávajícím a kupujícím – fyzickou osobou
  nepodnikatelem,který uzavírá smlouvu výlučně mimo rámec své podnikatelské činnosti či samostatného výkonu povolání.
  10.2 Kupující je povinen se seznámit s všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem, ještě před objednání zboží, nejpozději se s nimi však kupující seznámí před odesláním objednávky v internetovém obchodě http://www.krmnysvab.cz, když souhlas s jejich porozuměním a seznámením se s nimi potvrdí kupující zaškrtnutím příslušného pole při vytváření objednávky samotné. Bez zaškrtnutí tohoto pole není možné objednávku kupujícího odeslat. Prodávající/Provozovatel webu​
  http://www.krmnysvab.cz ​eviduje objednávky Kupujících, též eviduje zaškrtnutí uvedeného pole.
  10.3 Uzavření kupní smlouvy a převzetí zboží kupujícím, je považováno za souhlas s reklamačním řádem a obchodními podmínkami.
  10.4 Kupující je povinen prokázat nákup švábů v internetovém obchodě http://www.krmnysvab.cz​ zejména dokladem/fakturou vystaveným prodávajícím.
  10.5 Kupující může pro urychlení reklamačního procesu popsat vady na zboží a zvolit způsob vyřízení reklamace.
  10.6 Pokud je objednávka rozdělena, popřípadě obsahuje několik částí, které jsou dodávány v časovém rozestupu, lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy začíná běžet od dodání poslední části (zboží). Odstoupení od kupní smlouvy, musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě (nejpozději 14 dní od převzetí poslední části, nebo zboží objednávky).
  10.7 Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady- švábi byli zabaleni ve zdravém stavu a množství, dle objednávky. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy
  kupující věc převzal,
  • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly
  • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  10.9 Prodávající je povinen přijmout reklamaci v místě podnikání, pokud to povaha zboží
  umožňuje. Adresa pro příjem reklamace zboží je: ​krmnysvab@email.cz.
  10.10 Prodávající písemně vyrozumí kupujícího o převzetí zboží k reklamaci a o výsledku reklamace.
  10.12 Tento reklamační řád neupravuje zboží s uvedeným datem spotřeby ve smyslu ust. č. 10.15 těchto podmínek.
  10.13 Neodstraní-li prodávající vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo může od kupní smlouvy odstoupit.
  10.14 Kupující může uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat vyřízení dle bodů v odstavci 6.6 Obchodních podmínek prodávajícího.
  10.17 Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena.
  Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení.
  Tento reklamační řád nabývá účinnosti ​11.02.2023
  Doručovací adresa pro zaslání odstoupení od smlouvy: ​krmnysvab@email.cz

Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR)

I. Základní ustanovení

 1. Tímto udělujete souhlas společnosti Jaroslav Velčovský, IČO: 05006791,neplátce DPH, se sídlem Provaznická 30, Ostrava, 700 30(dále jen: „Správce“), ke zpracovávání osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „Nařízení GDPR”), aby zpracovávala následující osobní údaje.

II. Kategorie a typ zpracovávaných dat

 • Jméno a příjmení, emailová adresa, název společnosti, poštovní adresa, telefonní číslo je možné zpracovávat na základě souhlasu a nutné zpracovávat za účelem nezbytného plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů je:

 1. zpracování nezbytné pro splnění smlouvy jejíž smluvní stranou je subjekt údajů podle článku 6 odstavce 1 písm. b) Nařízení GDPR;
 2. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje podle článku 6 odstavce 1 písm. c) Nařízení GDPR;
 3. subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů podle článku 6 odstavce 1 písm. a) Nařízení GDPR;
 4. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, například poskytování marketingu formou newsletteru nebo obchodních sdělení podle článku 6 odstavce 1 písm. f) Nařízení GDPR a podle § 7 odstavce 2 zákona č. 480/2004 Sb.

3.1 Účelem zpracování osobních údajů je:

 1. Vyřízení objednávky vyplývající ze smluvního vztahu mezi subjektem a Správcem dle zákona č. 89/2012 Sb., popřípadě dle jiného smluvního vztahu;
 2. Ukládání Vašich nákupních preferencí a následné přizpůsobení nabídky na internetových stránkách Správce;
 3. Spouštění marketingových a remarketingových kampaní na reklamních platformách Google, Seznam.cz, Microsoft, Facebook ale také pomocí RTB systémů Adform, Criteo, Pubmatic a jiných využívající nákup reklamy prostřednictvím DSP (Demand Side Platforms) a SSP (Supply Side Platforms);
 4. Rozesílání obchodních sděleních (newslettery, push notifikace a jiné) v rámci marketingových a remarketingových kampaní s využitím vlastních prostředků nebo prostředků třetích stran (platforma pro rozesílání e-mailů, sw pro notifikaci uživatelů).

3.2 Ze strany správce dochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování podle článku 22 Nařízení GPDR. S tímto zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Jaroslav Velčovský.

IV. Doba uchování Vašich údajů činí

4. Doba uchování Vašich osobních údajů je závislá na účelu, pro který budou tyto osobní údaje využity a to:

 1. Pro účel plnění smluvního vztahu mezi subjektem a Správcem: po dobu poskytnutí plnění
 2. Pro marketingové účely: 8 let
 3. Pro evidenci plnění: 15 let

4.1 Po uplynutí doby definované pro uchování Vašich osobních údajů, jsou tyto osobní údaje Správcem vymazány.

V. Zpracování osobních údajů

5. Zpracovávat osobní údaje subjektu mohou pro správce, zpracovávat také tito zpracovatelé:

 1. Poskytovatelé softwarového řešení uvedených v článku III., odstavec 3.1, písmene a), b), c) a d) tohoto Souhlasu se zpracováním osobních údajů;
 2. Poskytovatel softwarového řešení, aplikace, služby a jiní zpracovatelé, které nemusí Správce v současné době využívat;
 3. Společnost:Jaroslav Velčovský .

5.2 Správce a zpracovatel přijmou opatření pro zajištění toho, aby jakákoliv fyzická osoba, která jedná z pověření správce nebo zpracovatele a má přístup k osobním údajům, zpracovávala tyto osobní údaje pouze na pokyn správce, pokud jí jejich zpracování již neukládá právo Unie nebo členského státu.

VI. Příjemci osobních údajů správce

6. Příjemci osobních údajů jsou firmy nebo osoby, které:

 1. Zajištující realizaci smlouvy mezi správcem a dotčeným subjektem (např. spediční společnosti, realizace plateb, nadstandardní služby apod.);
 2. Zajištující marketingové služby viz článek III. odstavec 3.1, písmene a), b), c) a d) tohoto Souhlasu se zpracováním osobních údajů;
 3. Zajišťující chod internetových stránek www.krmnysvab.cz (např. partner, subjekt marketplace, externí dodavatelé apod.);
 4. Zajišťující správnou agendu společnosti: Jaroslav Velčovský, provozující internetové stránky www.krmnysvab.cz, z hlediska zákona o (např. právní poradenství, účetnictví apod.).

6.1 Správce má v úmyslu využívat služeb, které nejsou součástí EU a má tak v úmyslu předat osobní údaje do zemí třetího světa. Příjemci osobních údajů v zemích třetího světa jsou poskytovatelé platforem uvedených v článku III., odstavec 3.1, písmene a), b), c) a d) tohoto Souhlasu se zpracováním osobních údajů.

VII. Vaše práva

7. Dle ustanovení v Nařízení GDPR máte právo na:

 1. Právo na přístup k osobním údajům podle článku 15 Nařízení GDPR a zároveň článku 22 a článku 46 Nařízení GDPR;
 2. Právo na neprodlenou opravu osobních údajů podle článku 16 Nařízení GDPR;
 3. Právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“) dle článku 17 Nařízení GDPR;
 4. Právo na omezení zpracování osobních údajů dle článku 18 Nařízení GDPR;
 5. Právo na přenositelnost osobních údajů podle článku 20 Nařízení GDPR;
 6. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f), včetně profilování založeného na těchto ustanoveních, podle článku 20 Nařízení GDPR;
 7. Právo na odvolání uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů;
 8. Právo na stížnost u dozorového orgánu.

7.1 Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

7.2 Získat informace o vašich osobních údajích můžete pouze vy, popřípadě váš zmocněnec. Pokud si Správce není jist vaší identitou, může vás požádat o další informace aby si totožnost ověřil.

7.3 Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování provedené v souladu s článkem 16, čl. 17 odst. 1 a článkem 18 Nařízení GDPR, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce informuje subjekt údajů o těchto příjemcích, pokud to subjekt údajů požaduje.

VIII. Zabezpečení osobních údajů

8. S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, jež s sebou zpracování nese, zavede správce jak v době určení prostředků pro zpracování, tak v době zpracování samotného vhodná technická a organizační opatření, jako je pseudonymizace, jejichž účelem je provádět zásady ochrany údajů, jako je minimalizace údajů, účinným způsobem a začlenit do zpracování nezbytné záruky, tak aby splnil požadavky tohoto nařízení a ochránil práva subjektů údajů.

8.1 Správce zavede vhodná technická a organizační opatření k zajištění toho, aby se standardně zpracovávaly pouze osobní údaje, jež jsou pro každý konkrétní účel daného zpracování nezbytné. Tato povinnost se týká množství shromážděných osobních údajů, rozsahu jejich zpracování, doby jejich uložení a jejich dostupnosti. Tato opatření zejména zajistí, aby osobní údaje nebyly standardně bez zásahu člověka zpřístupněny neomezenému počtu fyzických osob.

Tento souhlas se zpracováním údajů nabývá účinnosti dnem 11.2.2023